X
تبلیغات
زولا

رزسفید

27 ساله که بچه خوبی هستم به قول مردم.

چه فایده؟ همه میگن بچه خوبیه.

میخواستم سیگاربکشم باخودم میگفتم یهو یکی میبینه زشته واسه من.

میخواستم بایکی که عشقی ومشنگه دوست بشم بازباخودم میگفتم :نه این یاروبه من نمیخوره .یهویکی منوبااین میبینه میگه فلانی رونیگا،با کیا میپره.

می خواستم برم دنبال دختربازی غیرازحجب وحیائی که داشتم میگفتم: نه این کارا واسه توزشته،بده. یهومردم میبیننت واست بد میشه.بعدن که خواستی زن بگیری واست بدمیشه.

خوب حالا بیاین منوببینین.مجسمه درستکاری نیستم، ولی خیلی از،به قول همه کثافت کاریها روهم انجام ندادم.

ولی چه فایده؟

نه نون شده ایناواسم نه آب.مرده شوراین خوبی روببرن.اگه میدونستم از همون اول که دست چپ وراستم روازهم شناخته بودم میرفتم دنبال عشقای الکی .

لااقل الکی خوش بودم.این دنیاتوخوش باش.حالا کوتااون دنیا.اصلا اگه دنیای  دیگه ای هم باشه.

شمامیدونین خدا داره چیکارمیکنه؟

منو یادش رفته؟ ،همه رویادش رفته؟،عاشق شده؟،زده به دربی خیالی ومیگه

 بی خیال بنده ها بذارهرکارمیخوان بکنن؟،اصلا شایدخوابه نه؟،شایدیه پک مشروب خورده ،مشروبای بهشتو خورده وحالاحالاها هم هوش نمیاد ... شایداصلا جلوی گوشش روگرفته وچشمهاش روهم بسته که نه صدای این ملت روبشنوه ونه ببینتشون.

نمی دونم

تاحالا، هزاربار، نه... خیلی بیشتر،

بهش گفتم:خداواسه چی منوآوردی این دنیا؟ این چه آزادیه که به آدما دادی؟

گفتی به آدماعقل دادم واسه همین بابقیه مخلوقاتم فرق می کنن.آدمم زود خر شد.

فکرکردحالاکه عقل داره جایی خبریه.نه بابا هیچ کسی قبول نکردعقل داشته باشه چون دست خداروهمه خونده بودن ،می دونستن چه کلاه گشادی میخواد خدابذاره سرشون.

آره جونم، واسه این قبول نکردن.آدم هم خوشحال شدوگفت:

آسمان بارامانت نتوانست کشید               قرعه فال به نام من دیوانه زدند

خاک برسرت آدم.ازهمون اول اصلاعقل نداشتی.میدونی چرا؟

چون اگه یه جوعقل داشتی به خدا میگفتی بذاره انتخاب بودن ونبودن با خودت باشه.

آخه احمق آزادی یعنی چی؟آزادی وقتی مطلق نباشه یعنی اسیری ،یعنی بند،

وقتی نتونی انتخاب کنی که باشی یانباشی اونوقت توبه این میگی آزادی؟

خاک برسرت...

شکسپیرخیلی می دونست که گفت: «بودن یا نبودن مساله این است».

خلاصه اینکه :

خوب باشی یا نباشی هیچ فرقی نداره اینا همش دری وریه که میگن آدم خوبی باش تا خدابهت روکنه وخوشبخت بشی.پول داشته باش خدا میذارتت طبقه اول بهشت پول نداشته باش مثل من.کارکنم یا کارنکنم هیچ فرقی نداره .امثال من فقط الکی خودشون روجرمیدن،آخرش هم هیچی.

کسی هم که مایه داشته باشه عشق میکنه.

هرکی هم که میگه نه اینطوری نیست دوحالت داره:

یا اینکه خودش وضعش خوبه وکم وکسری نداره یا اینکه کله اش داغه.

اما به دسته دوم میگم بذارین یه خورده کله تون یخ کنه بعدخودتون میبینین.

خدایا کفرمی گویــم، پریشانم پریشانم

چه میخواهی توازجانم،نمی دانم نمی دانم

مرا بی آنکه خودخواهم اسیرزندگی کردی

تومسوولی خداونـدا به این آغازوپایانــم

من آن بازیچه ای هستم،که میرقصم به هرسازت

تومیخندیدی  ازاول به این چشمان گریانم

نه درمسجد نه میخانه،نه دردیری نه درکعبه

من آن بیدم که میلرزم دگربرمرگ این پایانم

خدائی ناخدائی،هرچه هستی غافلی یارب

که من آن کشتی بشکسته ای درکام طوفانم

توئی قادرتوئی مطلق،نسوزان خشک وترباهم

که من فریادزنسلی عاصی وقومی پریشانم

نوشته شده در چهارشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1384ساعت 16:00 توسط امید نظرات 9 |